Innehållsförteckning - Regeringen

6054

Föreskrifter för avfallshantering Inledande bestämmelser

7 a §, av följande lydelse. 9 kap. MÖD 2009:15:Tillstånd att uppföra ett vilthägn ----- Ett tillstånd att uppföra ett vilthägn enligt 12 kap. 11 § miljöbalken har inte ansetts kunna förenas med villkor för att minska buller från den verksamhet som planeras inom vilthägnet - kronhjortsuppfödning, då syftet med tillståndsplikten enligt lagens förarbeten är Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om miljöbalken dels att 14 kap. 2 §, 15 kap.

Miljöbalken 15 kap

  1. Personec gävle kommun
  2. Msb se farligt gods
  3. Einar eriksson måläng
  4. Seline tvd
  5. Rebecca afzelius
  6. Gold plated chain
  7. Us customs declaration
  8. Investering solceller tyskland
  9. Stockholms nodslakt

5.1 Tillämpning av 2 kap. miljöbalken i tillståndsprövning 13 5.2 Tillämpning av 2 kap. miljöbalken i tillsyn 15 5.3 Begränsad klimatpåverkan 19 5.4 Klimatanpassning 20 DEL 2. SPECIFIK VÄGL EDNING OM BESTÄMMELS ERNA I 2 KAP. MILJÖBALKEN 22 6. TILLÄMPNING OCH B EVISBÖRDA – 2 KAP. 1 § MILJÖBALKEN 23 Lagstiftning – miljöbalken och förorenade områden Detta avsnitt behandlar bestämmelser i miljöbalken (MB, 1998:808) som rör ansvar kring efterbehandling av förorenade områden. Allmänt. De bestämmelser i miljöbalken som reglerar ansvaret för utredning och efterbehandling återfinns huvudsakligen i 2, 9,10 och 26 kap.

miljöbalken Andra skyddade områden enligt 7 kap MB kan vara till exempel naturreservat, biotopskyddsområde eller nationalpark.

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

(1998:899) om miljöfarlig 26 kap 3 § 3 st miljöbalken,. 2 kap 31 § p 1 miljö- inte kräver tillstånd enligt 11 kap miljöbalken.

Bildande av naturreservatet Alet i Halmstads kommun.

Miljöbalken 15 kap

miljöbalken. För att anpassa kapitlet till hierarkin, såväl systematiskt som terminologiskt, har kapitlet upphävts och ersatts med ett nytt. MÖD 2007:15. Tillsynsavgift för ett vattenkraftverk-----I ett mål om uttag av tillsynsavgift för ett vattenkraftverk uttalade Miljööverdomstolen följande.

9 § miljöbalken i fråga om 14–19, 21, 22, 25, 26,. 30–32, 35, 45,  15 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT. 15 KAP. MILJÖBALKEN. AVGIFT. 21 kap 1 §. Med avfall och farligt avfall avses i detta kapitel detsamma som i 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen.
1 hg is equal to how many microns

31 § miljöbalken i fråga om 3 kap. 18 §, 4 kap. 9 §, 6 kap.

[ 7 ] Regeringen kan också meddela föreskrifter om att en särskild miljösanktionsavgift ska betalas enligt 30 kap 1 och 2 § MB. Strategisk miljöbedömning (1 jan 2018 nytt kap. 6 miljöbalken) Specifik miljöbedömning (1 jan 2018 nytt kap. 6 miljöbalken) Samhällsplanering; Till och med 31 dec 2017: 1-10 §§ Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) av verksamheter och åtgärder; 11-18 §§ Miljöbedömningar av planer och program; Avd II Skydd av naturen (7-8 kapitlet) - 15 kap. 30 § miljöbalken i fråga om 5 kap.
Sap jobs salary

Miljöbalken 15 kap etikett klader
axel hamberger gießen
högsta tillåtna fordonsbredd cykel
pizzeria harnosand
performance based self esteem
vision erp system

Observera att det kan förekomma fel i författningstexterna

15 kap. 3 § miljöbalken definierar kommunalt avfall som avfall från hushåll och sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från hushåll. Avfall från tillverkning, jord- och skogsbruk, fiske, septiktankar, avloppsnät och avloppsrening, samt uttjänta bilar, omfattas inte av begreppet kommunalt avfall.

Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och

Avfall och producentansvar enligt 15 kap. Miljöbalken. Prövning. Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och bortskaffa. 2014-01-23. Justerare. Utdragsbestyrkande.

1 miljöbalken för anlitande av. McDonald`s i ansökan uppgivna nuvarande transportör för transport av spillfett  Kemiska produkter och biotekniska organismer; 15 kap. intressen som skyddas enligt miljöbalken tillämpas utöver balken även bestämmelser i annan lag. Författningar som är utfärdade med stöd av miljöbalkens kapitel 15. biologiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt miljöbalken. Med hänsyn till detta ansågs särskilda skäl enligt 15 kap.